รายชื่อศูนย์ประสานงานและศูนย์ฯ ตาดีกาที่รับผิดชอบในการประสานงาน

ที่ หน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทร.  
1 กมาลุลอิสลาม
2 กลางกำแพง
3 กลางควนโดน
4 กลางฉลุง
5 กลางแป-ระ
6 กอซีมียะฮ์ นายหัสบุลลอฮห์ สลาหลง 081-257-8255 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ฆอยเรี๊ยะห์ ควนกาหลง
2 ดารุลอาหม้าน ควนกาหลง
7 กาเด๊ะ
8 กาแบ็ง นายอับดลเราะหมาน กองบก 089-975-7707 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ดารุสซอลีฮีน ละงู
2 ตาลาตากูโย๊ะ (บ่อเจ็ดลูก) ละงู
3 บ้านสนกลาง ละงู
4 แหลมสน (บูโบย) ละงู
5 อัล-มุตตากีน ละงู
9 กียามิดดีน
10 กุบังเกียมบัง
11 กุรตูบะฮ์ นางสาวยมนา นุ้ยไฉน 0805420637 0814079801 ม. 7 ต. ปากนำ อ. ละงู จ. สตูล 91110
12 เกาะระยะโตดใหญ่
13 เขาขาวใต้
14 เขาขาวเหนือ
15 ควนสาคร นางพรรณี ปอหรา รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 นูรุลอิสลาม ท่าแพ
2 บ้านคลองบัน ท่าแพ
3 บ้านคลองสองปาก ท่าแพ
4 บ้านทุ่งริ้น ท่าแพ
5 บ้านปลักแรดพัฒนา ท่าแพ
6 บ้านสายห้วย ท่าแพ
16 ควนไสน นางจาริยา สันโด 087-391-4697 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ญามิอุฎฎอยยีบีน ละงู
2 ดะวะตุลอิสลาม ละงู
3 บ้านท่าแลหลา ละงู
4 บ้านปิใหญ่ ละงู
5 บ้านอุไร้ ละงู
6 ปลักมาลัย ละงู
7 มิฟต้าฮุดดีน ละงู
8 อุษมานียะห์ ละงู
17 โคกพยอม นายเจ๊ะบี กาสเส็น ชื่อศูนย์ คือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ (บ้านโคกพยอม)
18 ฆอยเรี๊ยะห์
19 ซอลาฮุดดีน นางสาวอุบลรัตน์ กล่อมเสนาะ 084-398-7911 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ดะวาตุลอิสลาม มะนัง
2 ดารุลมะฮ์มูร์ มะนัง
20 ญะบัลเราะห์มะห์
21 ญะมาอาตุลอิสลาม (เหนือคลอง) ขะแมน บริสุทธิ์ 080-547-4391 , 080-547-4391 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ดีนุ้นอามานะฮ์ (บ้านเขาไคร) ควนกาหลง
2 นูรุดดีน ควนกาหลง
3 นูรุลอิสลาม ควนกาหลง
4 บ้านพรุ ควนกาหลง
22 ญันนะตุ้ลนาอีม นายรำหลี เถาวัลย์ 080-545-9266 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 กมาลุลอิสลาม เมืองสตูล
2 ดารุลอาซีกีน เมืองสตูล
3 ดารุลอาหม้าน เมืองสตูล
4 ดารุลอิสลามียะฮ์ เมืองสตูล
5 นูรุสลาม เมืองสตูล
6 นูรูลฮีดายะห์ เมืองสตูล
7 บูเก็ตตรี เมืองสตูล
8 บูเก็ตบูหงา เมืองสตูล
9 มำบัง เมืองสตูล
10 เราฎอตุ้ลญันนะฮ์ เมืองสตูล
11 อัลอักซอร์บูเก็ตจีนา (เขาจีน) เมืองสตูล
23 ญามะอะ บ้านท่าคลอง
24 ญามิอุฎฎอยยีบีน
25 ญามีอาตุลอิสลามียะฮ์ นางสาวอำหรา ดวงตา 082-4289917
26 ดะวะตุลอิสลาม นาย อำด๊ะ ด่อล่าจิ 0862923260
27 ดะวาตุลอิสลาม
28 ดารุลญันนะห์
29 ดารุลญาลาล นายมูหำหมาดซีเด๊ะ มรรคาเขต 082-821-2681 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 อัชชาฟีอีย์ ควนกาหลง
2 ฮิดายาตุลมุสตากีม ควนกาหลง
30 ดารุลตักวา (โคกประดู่) นายยะหริด ยุติกา 085-081-8188
31 ดารุลนาอีม
32 ดารุลมะมุร (เกาะไซ) นางขอซีด๊ะ สืบเหม 083-185-4382 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 กลางแป-ระ ท่าแพ
2 ดารุลมุห์มีนีน ท่าแพ
3 ใหม่นาโต๊ะขุน ท่าแพ
33 ดารุลมะฮ์มูร์
34 ดารุลมุตะกีน
35 ดารุลมุห์มีนีน
36 ดารุลวุสฎอ
37 ดารุลอัรกอม
38 ดารุลอาซีกีน
39 ดารุลอามาล
40 ดารุลอาหม้าน
41 ดารุลอาหม้าน
42 ดารุลอิสลามียะฮ์
43 ดารุลอีบาดะห์
44 ดารุลอีมาน นางสาวซารีนา เต๊ะปูยู 084-890-2331
45 ดารุลอีหม่าน
46 ดารุลฮูดาย์
47 ดารุศศอลีฮีน นายอดินันท์ พงค์หลง 0894664214
48 ดารุสซอลีฮีน
49 ดารุสสาลาม นางฮามีน๊ะ หลีนุ้ย
50 ดีนุ้นอามานะฮ์
51 ต้นหยงกลิง
52 ตะโละใส นายชาฝีอี องสารา 074-783-093 , 089-467-2823 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 กุระตูบะฮ์ ละงู
2 นูรุตตักวา ละงู
3 บ้านท่ามาลัย ละงู
4 บ้านท่ายาง ละงู
53 ตันหยงอุมา
54 ตัสดีกอตุ้ลอิสลาม
55 ตาลากาตูโย๊ะ (บ้านบ่อเจ็ดลูก) นางสาวปิยะดา เด็นเก 089 -7386587
56 ตำมะลัง
57 ท่าแพกลาง
58 ท่าแพใต้
59 ท่าแพเหนือ นายปัญญา จาปัง 0-8696-3937-7
60 ธรรมประทีป
61 นุรุลอิสลามียะห์ (ลาหงา) นางดรุณี ดินนุ้ย 074-773-138 , 081-189-6978 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 บ้านคลองขุด ละงู
2 บ้านคลองน้ำเค็ม ละงู
3 บ้านหัวมะพร้าว ละงู
4 อัลมูเนาวาเราะห์ ละงู
62 นุรูรเราะฮ์มานพัฒนาบ้านปากลงู
63 นูริลฮูดา
64 นูรุดดีน
65 นูรุดดีน ราไวใต้
66 นูรุตตักวา
67 นูรุ้ลมั๊วะซีนีน
68 นูรุ้ลมุดลีซีน นางอูมิงกาลาโสม แก้วดำ 081-5414789
69 นูรุลมุสตากีม นางรุสนานี ยากะจิ 080-546-4842 , 086-075-3815 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ดารุลอีบาดะห์ เมืองสตูล
2 ดารุลอีมาน เมืองสตูล
3 นูรุ้ลอิสลาม เมืองสตูล
4 นูรุลเอียะห์ซาน เมืองสตูล
5 นูรุสฮาลีม เมืองสตูล
6 บะฮ์รุลอูลูม (บ้านหาดทรายยาว) เมืองสตูล
7 บ้านปันนังปุเลา เมืองสตูล
8 บ้านปาเต๊ะ เมืองสตูล
9 มะห์มูเดี๊ยะ เมืองสตูล
10 เราฎอตุลซอลีฮีน เมืองสตูล
11 อะห์มาเดี๊ยะ เมืองสตูล
12 อิสลามียะห์ เมืองสตูล
70 นูรุลมูบีน
71 นูรุลอิซาน
72 นูรุลอิสลาม
73 นูรุลอิสลาม
74 นูรุลอิสลาม
75 นูรุ้ลอิสลาม
76 นูรุลเอี๊ยะซาน
77 นูรุลเอียะห์ซาน
78 นูรุลฮาซานะห์
79 นูรุลฮิดายะฮ์ นายซัลมาน บูเดียะ 087-295-8483 , 086-488-1486 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 บ้านกุบังปะโหลด ควนโดน
2 บ้านควนไสน ควนโดน
3 บ้านโต๊ะสะ ควนโดน
4 สะพานเคียน ควนโดน
5 อิสลามสามัคคี ควนโดน
6 อิสลามเฮี๊ยะทางงอ ควนโดน
80 นูรุลฮีดายะห์
81 นูรุสลาม
82 นูรุสสะอาดะต์
83 นูรุสฮาลีม
84 นูรูลฮีดายะห์ นางสาวเมธินี หลงหัน 0840680899
85 นูรูลฮูดา นายทวีศักดิ์ หลังเถาะ 083-185-9093 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 อิบาดุรเราะห์มาน ทุ่งหว้า
2 บ้านบารายี ทุ่งหว้า
3 บ้านท่าศิลา ทุ่งหว้า
86 บะฮ์รุลอูลูม
87 บัยตุรเราะห์มาน
88 บัยตุลมุตตากีน
89 บ้านกุบังปะโหลด
90 บ้านเกาะแกล
91 บ้านเกาะยวน นายอุสหมาน หมาดหวัง 085-077-0669 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 นุรูรเราะฮ์มานพัฒนา บ้านปากละงู ละงู
2 นูรุ้ลมั๊วะซีนีน ละงู
3 บ้านทุ่งใหญ่ ละงู
4 บ้านนาพญา ละงู
5 บ้านบาลาหงา(วังปะดุก) ละงู
6 บ้านปากละงู ละงู
7 บ้านหัวหิน ละงู
8 ราวอตุนยันนะห์ ละงู
9 อัลอับรอร์ ละงู
92 บ้านเกาะยาว
93 บ้านโกตา
94 บ้านคลองขุด
95 บ้านคลองน้ำเค็ม 0895961559
96 บ้านคลองน้ำเค็ม
97 บ้านคลองบัน
98 บ้านคลองสองปาก
99 บ้านควนพัฒนา
100 บ้านควนโพธิ์ นายหมีด หนูชูสุข 087-2970553
101 บ้านควนไสน
102 บ้านโคกหิน
103 บ้านดูสน
104 บ้านโต๊ะสะ
105 บ้านท่าแพพัฒนา
106 บ้านท่ามาลัย
107 บ้านท่ายาง
108 บ้านท่าแลหลา
109 บ้านท่าศิลา
110 บ้านทุ่ง
111 บ้านทุ่งดินลุ่ม
112 บ้านทุ่งบุหลัง
113 บ้านทุ่งพัฒนา
114 บ้านทุ่งมะปรัง นายคอเลด อำมาลี 0812776985
115 บ้านทุ่งริ้น
116 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
117 บ้านทุ่งใหญ่
118 บ้านทุ่งไหม้
119 บ้านนาพญา นางใหม่มูน๊ะ หวันตาหลา 083-6568502
120 บ้านบารายี
121 บ้านบาลาหงา(วังปะดุก)
122 บ้านปลักแรดพัฒนา
123 บ้านปลักหว้า นายซอแหละ ปัญญายาว รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ท่าแพกลาง ท่าแพ
2 ท่าแพใต้ ท่าแพ
3 ท่าแพเหนือ ท่าแพ
4 บ้านคลองน้ำเค็ม ท่าแพ
5 บ้านท่าแพพัฒนา ท่าแพ
6 บ้านสายควน ท่าแพ
124 บ้านปันนังปุเลา
125 บ้านปากปิง
126 บ้านปากละงู
127 บ้านปาเต๊ะ (ควนเรียง) คุณฮีรมาฟาซลีน มาเระ 089-6568897 ,083-1694253
128 บ้านป่าฝาง
129 บ้านป่าเสม็ด
130 บ้านปิใหญ่
131 บ้านพรุ
132 บ้านมะหงัง นายอินยัส จิเหม 0843009694
133 บ้านไร่ทอน
134 บ้านลูโบ๊ะการันยี
135 บ้านลูโบะบาตู
136 บ้านวังประจัน
137 บ้านสนกลาง
138 บ้านสายควน
139 บ้านสายห้วย
140 บ้านห้วยมะพร้าว
141 บ้านหัวหิน
142 บ้านใหม่
143 บ้านอุไดใต้ นายบ่าเสด จิเร 086-9681670
144 บาลางา (ต้นปาบ)
145 บาฮาร์
146 บูกิตยามู
147 บูเก็ตตรี
148 บูเก็ตบูหงา
149 ปลักมาลัย
150 ปูยู
151 เปรีย
152 ฟัตฮุรเราะห์มาน
153 ฟัตฮุ้ลมายีด
154 ฟาลาหุดดีน
155 มะห์มูเดี๊ยะ
156 มัสลาตุดดีนียะฮ์ นายอิสม่าแอน หวันตะหา 081-095-6051 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ธรรมประทีป ควนกาหลง
2 นูริลฮูดา ควนกาหลง
3 ฟาลาหุดดีน ควนกาหลง
4 อัล-อตีก ควนกาหลง
5 ฮีดายาตุดดีนียะฮ์ ควนกาหลง
157 มำบัง
158 มิฟต้าฮุดดีน
159 มิฟตาฮุลญันน๊ะ (กาลูบี)
160 มิศบาฮุดดีน นางเจ๊ะมารีณา ฮะอุรา 084-999-2979 , 086-498-1733 (นายอาหลี) , 089-738-2770 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 กลางฉลุง เมืองสตูล
2 กาเด๊ะ เมืองสตูล
3 กุบังเกียมบัง เมืองสตูล
4 ดารุลญันนะห์ เมืองสตูล
5 ดารุลตักวา เมืองสตูล
6 ดารุสสาลาม เมืองสตูล
7 ตัสดีกอตุ้ลอิสลาม เมืองสตูล
8 บ้านลูโบ๊ะการันยี เมืองสตูล
9 บ้านลูโบะบาตู เมืองสตูล
10 ฟัตฮุ้ลมายีด เมืองสตูล
11 มิฟตาฮุลญันน๊ะ (กาลูบี) เมืองสตูล
12 ยามีฮุ้ลอิควานียะฮ์ เมืองสตูล
13 สุไหงมาตี เมืองสตูล
161 มูฮายีรีน บ่อน้ำผุด
162 มูฮำมาดียะห์
163 ยะระโตดนุ้ย
164 ยะระโตดใหญ่ นางสาวรุ้งพิรุณ แดงเหม 086-280-6675 , 087-298-4057 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 เกาะยะระโตดใหญ่ เมืองสตูล
2 เกาะยะระโตดนุ้ย เมืองสตูล
3 บ้านตันหยงกลิง เมืองสตูล
4 อัชชากีรีน เมืองสตูล
5 บ้านตันหยงอุมา เมืองสตูล
6 อบีซัรอัลฆีฟารีย์ เมืองสตูล
165 ยามีอาตุลอิควาล
166 ยามีฮุ้ลอิควานียะฮ์
167 ราวอตุนยันนะห์
168 เราฎอตุลซอลีฮีน
169 เราฎอตุ้ลญันนะฮ์
170 เราฎอตุลมุฮาญีรีน นายฮาหรน ตำสำสู 081-598-0725 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 บ้านควนโพธิ์ เมืองสตูล
2 บ้านใหม่ เมืองสตูล
3 มูฮำมาดียะห์ เมืองสตูล
4 ฮีดายาตุลอิสลาม เมืองสตูล
171 สะพานเคียน
172 สุไหงมาตี
173 แสงอิสลามียะฮ์ นางสาวกูมารียำ หลงกูนัน 0898795459 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ตำมะลัง เมืองสตูล
2 ปูยู เมืองสตูล
3 อัลฆอยรีย๊ะ เกาะยาว เมืองสตูล
174 แหลมสน (บูโบย)
175 ใหม่นาโต๊ะขุน
176 ใหม่บ้านกลาง
177 อะห์มาดีย๊ะปันจอร์ นางสาวเยาวรี โต๊ะแดง 074-735-199 , 089-467-1184 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ดารุศศอลีฮีน ควนโดน
178 อะห์มาเดี๊ยะ
179 อัชชาฟีอีย์
180 อัซซอดากอตุลอิสลาม
181 อัซซอล่าตุ้รร่ออีม นายดนรอหมาน ดาราไก 088-3904923 ทางศูนย์ได้รับหนังสือช้ามาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือจาก สช.หรือจาก สนง.อิสลามฯ
ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเเก้ไขด้วย
182 อัล-มุตตากีน
183 อัล-อตีก
184 อัลฆอยรีย๊ะ เกาะยาว นายอาหวัง หลีมูสา 0824282652
185 อัลมูเนาวาเราะห์
186 อัลอักซอร์บูเก็ตจีนา
187 อัลอับรอร์
188 อารเราะฮ์มานราไวเหนือ
189 อารเราะฮ์มาน นายฉัตรชัย โสสนุย 087-289-0478 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 ญามะอะ บ้านท่าคลอง ทุ่งหว้า
2 ดารุลอัรกอม (บ้านทุ่งกะนาน) ทุ่งหว้า
3 นูรุดดีน ราไวใต้ ทุ่งหว้า
4 นูรุลอิห์ซาน บ้านมะหงัง ทุ่งหว้า
5 บ้านทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า
6 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ทุ่งหว้า
190 อิบาดุรเราะห์มาน นางสุภาวดี สังขะกูล 0805403803
191 อิสลามสามัคคี
192 อิสลามเฮี๊ยะทางงอ
193 อิสลามียะห์
194 อุไดใต้
195 อุมัรอิบนุลค็อฎฏอบ นายอานนท์ ตรีโกบ 086-9098129
196 อุไร้
197 อุษมานียะห์
198 อูบูดียะฮ์ (ควนโต๊ะเหลง)
199 อูบูดียะฮ์ (สำหรับผู้ใช้ในกลุ่ม) นายมาเล็ก มาลินี 086-957-8911 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 กลางควนโดน ควนโดน
2 เขาน้อย ควนโดน
3 อิสลามสามัคคี ควนโดน
4 สะพานเคียน ควนโดน
200 อูลูมูนีย๊ะ (แป-ระใต้) นายอ๊ะหมาด หมีดหรน 086-962-2879 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 บ้านควนพัฒนา ท่าแพ
2 บ้านโคกหิน ท่าแพ
3 บ้านป่าเสม็ด ท่าแพ
4 บ้านไร่ทอน ท่าแพ
201 ฮิดายาตุดดีนีย๊ะห์ (เกาะใหญ่)
202 ฮิดายาตุลมุสตากีม
203 ฮีดายาตุลอิสลาม
204 ฮีดายาตุสซอลีฮีน
205 ฮีดายาตุสซอลีฮีน (นาเปรีย) นายสมศักดิ์ มานะกล้า 085-674-6300 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 วังตง
2 วังเจริญราษฎร์
206 ฮูดิลเลาะฮ์ นายทวีศักดิ์ หลังเตะ 081-094-8480 รายชื่อศูนย์ฯ ตาดีกา ที่รับผิดชอบ
1 อิบาดุรเราะห์มาน
2 ยามาดีอิสลามียะฮ์ (บารายี)
3 บ้านท่าศิลา